Hỗ trợ

  Mr Quý  Mr. Quý
0988 811 017
01298 226688
01295 226688
  Ms Thúy  Ms. Thúy
0988 630 795
0913 791 618
0915 630 795  
01356 957979

Làm đẹp

회사 소개

우리회사의웹사이트에오시는게환영합니다!

16년이상보내설립시부터발전하고있는베-한인조속눈썹수출유한책임회사가지속적인성장하고시장에서자기의지위와역할을항상긍정하고있습니다.

바크양성의투자계획서가발급한결정번….에근거하여아래와같은영업전공으로서유한책임회사를설립했습니다:

  1. 가짜속눈썹- 인조속눈썹생산.
  2. 수입품:

       - 속눈썹제품

       - 재료

       - 뷰티액세서리

제품이지적소유권부에게서독점권상표인증서를발급하게되었습니다.

우리제품통해여성들에게발랄한아름다움과인상한아름다움을다시주는데여성의자연아름다움을유지욕망합니다.

가득한창조적인. 열정적인. 능동적인. 꼼꼼적인. 작은세부사항을세심적인성적이있는직원과기술자들으로우리회사가여성의눈과얼구모양에따라부합한제품의디자인을생산했습니다.

       외냐하면 « 상태방눈에보시면그사람의마음을볼수있습니다 » 라고해서

베트남에최고지위에있는속눈썹. 미용품을생산하는회사가되기위해베-한속눈썹유한책임회사가항상노력하겠습니다.

고객한테아래와같은제품을공급하기위해더노력하겠습니다 :

       1.제일 좋은제품

       2.제일 좋은 제품

       3. 제일 완벽한서비스

우리는물품을직업적인배달하는직원시스템이있으며전국에서무료합니다.

우리제품이현베트남의 60 성중에는있는대리점. 분재지사과외국에미국, 러시아, 싱가포르, 독일, 프랑스, 캄보디아,..등에판매하고있습니다.

“제일좋은품질으로서튼튼한상표를만들것이다” 이나“ 여성은하늘님이사람에게제일큰선물을주는것이다” 이라는방침통해우리제품이전시장에판매되고있습니다.

고객이우리제품에대해어떤디자인과제품을마음이안드시면바로교환할수있습니다.

고객의만족이우리에게가장기쁨과지원이라서고객의의견을항상환영하게받습니다.

우리: 베-한속눈썹수출유한책임회사가고객, 합력업체, 내외국독자들에게진심으로감사드립니다.

우리한테연락해주세요.

한베인공속눈썹수출유한책임회사

주소: Tan Phuong면, Tan My현, Bac Giang성

전화: 02406 567 588, Fax: 02403 821 802

Liên hệ với chúng tôi

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT KHẨU MI MẮT NHÂN TẠO VIỆT HÀN
Địa chỉ: Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: (0240) 6 567 588. Fax: (0240) 6 567 588
Hotline 1: 0988 630 795 - 0913 791 618 (Ms Thúy)
Hotline 2: 0988 811 017 - 01298 22 66 88 (Mr Quý)
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - Website: http://eyelashes.vn

map